Grand Hotel Glorius Makó

Általános szerződési feltételek

A Grand Hotel Glorius impozáns, történelmi épületben a '20-as, '30-as évek nagyvilági, modern luxusát idéző art deco stílusban született újjá az építészek és designerek munkája nyomán.

A Grand Hotel Glorius azonban nem csak a múltba révedésről szól: egy régi nagy korszak elevenedik meg modern minimalizmussal ötvözve. Ez adja a keretet kiemelkedő szolgáltatásainknak, melyek garantálják, hogy a pihenés és szórakozás élménye teljessé váljon.

A Szolgáltató adatai:

Glorius Hotel Turisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság

1. Általános feltételek

 1. Jelen általános szerződési feltételek („ÁSZF”) a Szolgáltató, mint a Grand Hotel Glorius Makó üzemeltetője, valamint vendégei („Vendég”) között, a 6900 Makó, Csanád vezér tér 2. sz alatt lévő, Grand Hotel Glorius Makó szálláshelyen („Hotel”) igénybe vehető szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekre („Szerződés”) alkalmazandó. Jelen ÁSZF-től eltérő feltételek nem alkalmazandók, kivéve, ha ehhez a Szolgáltató írásban kifejezett hozzájárulását adja.
 2. A jelen ÁSZF-ben, és az az alapján létrejött Szerződésben foglalt jogokat és kötelezettségeket a Vendégek harmadik személyek részére semmilyen formában nem ruházhatják át és nem engedményezhetik.
 3. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést, azaz a szálláshelyfoglalást a Vendég megbízásából egy harmadik személy („Közvetítő”) adja le a Szolgáltatónak, az ÁSZF a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött külön szerződésben foglalt eltérésekkel alkalmazandó. 
 4. A Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy Közvetítő jogszerűen képviseli-e a Vendéget.
 5. A Szolgáltató speciális kondíciókhoz kötött termékeinek foglalása, csoportos utazás, vagy rendezvények esetén, a jelen ÁSZF-től eltérő feltételeket állapíthat meg. A Szolgáltató honlapján történő tájékoztatás és a foglalás visszaigazolásában foglalt feltételek a Szerződés részét képezik. Ha az ÁSZF és az ilyen speciális feltételek között eltérés van, akkor a speciális feltételek alkalmazandók.
 6. Jelen ÁSZF 20. pontja vonatkozik a Hotel honlapjának a látogatóira is anélkül, hogy a Szolgáltató és a látogató között jelen ÁSZF szerinti Szerződés jönne létre.
 7. Jelen ÁSZF a Hotel recepcióján szabadon hozzáférhető és/vagy a Szolgáltató honlapján előzetesen megismerhető.

2. A Szerződés létrejötte

 1. A Vendég szóbeli, e-mailes, vagy egyéb, a Szolgáltató vagy a Közvetítő által biztosított on-line felületen keresztül történő érdeklődésére a Szolgáltató tájékoztatja a Vendéget az érdeklődés alapján a szolgáltatások elérhetőségéről, áráról és feltételeiről. Ez a tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek. A tájékoztatást követően a Vendég kifejezett foglalási szándékának pontos és részletes kifejezése minősül ajánlattételnek. A Szerződés az ajánlattételnek a Szolgáltató általi elfogadásával, azaz a foglalás visszaigazolásával jön létre.
 2. A Szolgáltató a Vendég ajánlatát nem köteles elfogadni, és semmilyen estben nem kötelezhető a Szerződés megkötésére.
 3. A Vendég a foglalás leadásával a jelen ÁSZF-et elfogadja, magára nézve kötelezőnek ismeri el, és köteles betartani a rendelkezéseit. 

3. A Szerződés tárgya 

 1. Jelen ÁSZF elsősorban a Szolgáltató által a Vendég részére nyújtott szálláshelyszolgáltatás igénybevételére vonatkozik, és értelemszerűen alkalmazandó az azt közvetlenül kiegészítő egyéb szolgáltatásokra (pl. wellness, étterem) is.
 2. A Vendégek által igénybevehető szolgáltatásokat a Szolgáltató honlapja, valamint a Hotelben elhelyezett egyéb tájékoztatások részletezik. 
 3. A Szolgáltató az előzetesen meghirdetetettektől eltérő szolgáltatásokat is kínálhat, amelyekre vonatkozó feltételeket alkalmanként – elektronikus csatornákon keresztül, a Hotelben más írott módon, vagy akár szóban – teszi közzé. Hacsak a Szolgáltató kifejezetten nem jelzi az ellenkezőjét, akkor ezen közzétételek nem minősülnek közvetlen ajánlatnak, hanem csak tájékoztatásnak.

4. Árak

 1. A Hotel szobaárai a Szolgáltató honlapján, illetve a Hotel recepcióján ismerhetők meg. Egyéb szolgáltatások árai az adott szállodai részlegeken (pl. wellness, étterem) állnak rendelkezésre.
 2. A Szerződésre a létrejöttekor hatályos árak és feltételek alkalmazandók. A Szolgáltató a meghirdetett árait és a feltételeket előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja.
 3. Ellenkező tájékoztatás hiányában a Szolgáltató által feltüntetett árak magyar forintban és bruttó árként értendők, amelyek a jogszabály által mindenkor előírt mértékű általános forgalmi adót tartalmazzák. Amennyiben hibás ár kerül feltüntetésre, a Szolgáltató nem köteles az adott szolgáltatást hibás áron értékesíteni. A Szolgáltató a hatályos jogszabályok által előírt adókat, egyéb közterheket, úgymint pl. idegenforgalmi adó jogosult a Vendégre áthárítani, az arról szóló előzetes tájékoztatás mellett.
 4. Az aktuális kedvezmények, akciók, egyéb ajánlatok a Szolgáltató honlapján kerülnek meghirdetésre. A Szolgáltató jogosult saját döntése alapján egyedi kedvezményt adni.

5. Fizetési feltételek

 1. A Vendég az igénybevett szolgáltatások ellenértékét legkésőbb a teljesítést követően, a Hotelből történő távozást megelőzően, legkésőbb a kijelentkezéskor köteles kifizetni, a Szolgáltató által kiállított számla, vagy egyéb a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő bizonylat alapján.
 2. A Szolgáltató a teljesítés (fizetés) biztosítékaként – és egyúttal a Szerződés létrejöttének a feltételeként – a következőket írhatja elő:
  • hitelkártya/bankkártya garancia, amelynek során a szolgáltatás ellenértéke a kártyán zárolásra kerül;
  • előlegfizetés.
 3. A Vendég fizethet forintban és/vagy euróban, illetve bármely olyan devizában, amelyet a Szolgáltató elfogadásra meghirdet. Forinttól eltérő devizában történő fizetés esetén az átváltás a Szolgáltató számlavezető bankjának a Vendég érkezési napján érvényes deviza vételi árfolyamán történik.
 4. A Vendég fizethet készpénzzel, vagy bankkártyával. Az egyéb fizetési eszközök (pl. SZÉP kártya, voucher) elfogadásáról a Szolgáltató a honlapján, a Hotel recepcióján, illetve egyéb elektronikus kommunikációja (pl. hírlevél) keretében nyújt tájékoztatást. 

6. A Szerződés hatálya, megszűnése

 1. A Szerződés határozott időre szól, és megszűnik a számla kifizetésével.
 2. A határozott időre való tekintettel a Szerződés rendes felmondással csak a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint szüntethető meg.
 3. Ha a Vendég a határozott idő lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben meghatározott szolgáltatás teljes ellenértékére. A határozott idő lejárta előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.
 4. Ha a Vendég a határozott időt meg kívánja hosszabbítani, az szerződésmódosításnak minősül, és ahhoz a Szolgáltató kifejezett és előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató szerződésmódosítás feltételeként kérheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.
 5. Lemondási feltételek

A Vendég a következők szerint jogosult a Szerződéstől elállni:

A fenti időszakok meghatározását az árakról szóló tájékoztatás tartalmazza.

 1. Ha a Vendég a jelen ÁSZF 5.2. pontjában foglaltak szerinti, vagy a Szerződésben meghatározott egyéb biztosítékot nem nyújtott, a Szerződés megszűnik abban az esetben, ha az érkezés napján 15:00 óráig a Vendég nem jelentkezik be a Hotelben.
 2. A Szolgáltató jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, tehát a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha a Vendég
 1. A Szolgáltató jogosult elállni a Szerződéstől, ha a Vendég a Szerződésben meghatározott előleg-fizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig nem teljesíti.
 2. Ha a Szerződés teljesítése vis major okokból lehetetlenné válik, a Szerződés megszűnik.

7. A Szerződés teljesítése

 1. A Vendég a szállodai szobát az érkezés napján 15:00 órától foglalhatja el (bejelentkezés), és az utolsó tartózkodási napon délelőtt 10:00 óráig köteles elhagyni (kijelentkezés).
 2. Ha a Vendég a szobát az érkezés napján reggel 7:00 óra előtt kívánja elfoglalni, úgy az előző éjszaka felszámításra kerül.
 3. Ha a Vendég a jelen ÁSZF 5.2. pontjában foglaltak szerinti, vagy a Szerződésben meghatározott egyéb biztosítékot nyújtott, és az érkezési napon 15:00 óráig nem érkezik meg, vagy nem jelzi előre, hogy ennél későbbi időpontban érkezik, a Szolgáltató a Szerződésben meghatározott mértékű, de legalább egy napi szállásdíjat kötbérként felszámol. Ebben az esetben a szállást a Szolgáltató a Vendég részére az érkezési napot követő 10:00 óráig tartja fenn. Ezt követően a Szerződés megszűnik.
 4. A Szolgáltató köteles a szolgáltatásokat az érvényes előírások, iparági szolgáltatás-sztenderdek szerint teljesíteni.
 5. A Vendég köteles a Szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Szerződésben meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni.
 6. A Szolgáltatót a díjfizetési követeléseinek biztosítására zálogjog illeti meg a Vendég tulajdonában lévő azon személyes tárgyain, amelyeket a Hotelbe magával vitt.
 7. A Vendég köteles valamennyi alkalmazandó helyi, nemzeti, EU-s és nemzetközi jogszabály és előírás – így különösen a magyar jog – betartására, továbbá bármilyen szabályszegés észlelésének jelentésére.
 8. A Vendégek harmadik személyek részére nem közvetíthetik a Szolgáltatásokat.
 9. A magatartási szabályokat a házirend („Házirend”) tartalmazza, amit a Szolgáltatások igénybevétele során be kell tartani. A Házirend jelen ÁSZF mellékletét, részét képezi.

8. Felelősség

 1. A Vendég a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) szabályai szerint felelős az általa jogellenesen okozott kárért.
 2. A Szolgáltató a Ptk. szabályainak megfelelően felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért közvetlen kárért, mely a Hotel létesítményein belül, a Szolgáltató, vagy annak alkalmazottainak felróható okból következett be.
 3. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és Vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a Vendég maga okozta.
 4. A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a recepciónak, és minden szükséges adatot a Szolgáltató rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.
 5. A Szolgáltató felelősséget vállal azért a kárért is, amelyet a megszálló Vendég dolgainak elvesztése, elpusztulása vagy megsérülése folytán szenved el, abban az esetben, ha a Vendég a Szolgáltató által kijelölt, illetőleg általában erre rendelt helyen, vagy a szobájában helyezett el.
 6. Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette, vagy a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. Ennek a bizonyítása a Vendéget terheli.
 7. A Szolgáltató által fizetendő kártérítés mértékének maximuma a Szerződés szerinti napi szobaár összegének az ötvenszerese.

9. Adatvédelem

 1. A Szolgáltató a Szerződésben foglalt kötelezettségének teljesítése során köteles a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (2016. április 27.), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, továbbá egyéb az adatvédelemmel kapcsolatos szabályok betartására.
 2. A Szolgáltató adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatóit https://glorius.hu/adatvedelmi-tajekoztato linken érhetik el a Vendégek.
 3. Jelen ÁSZF elfogadásával a Vendég elfogadja az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat is és hozzájárul az adatoknak az adatvédelmi tájékoztatóban történő kezeléséhez.

10. Vis major

11. Panaszkezelés

 1. A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a Hotelben való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget. A Vendég közvetlen panasztételi joga a szálláshelyről történt elutazását követően megszűnik.
 2. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Vendég írásos panaszát kivizsgálja, és a probléma kezeléséhez szükséges lépéseket megteszi, amelyet írásban is rögzít.
 3. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény („Fgytv.”) 17/A. §-a értelmében a Szolgáltató tájékoztatja a Vendéget arról, hogy a panaszügyintézés helye a Szolgáltató székhelye (6900 Makó, Csanád vezér tér 2.). Az esetleges panaszok benyújthatók elektronikus levélben is az info@glorius.hu e-mail címen.
 4. Az Fgytv. értelmében a Vendég a lakhelye/tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél eljárást kezdeményezhet, ha panaszügyének rendezését a Szolgáltatónál írásban megkísérelte, de az nem vezetett eredményre. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület székhelye: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12., telefonos elérhetősége: +36 62 486 987.

12. A Hotel honlapjára vonatkozó felhasználási feltételek

 1. A Szolgáltató kizárja a felelősségét a honlapján belinkelt, vagy másként hivatkozott, harmadik fél tulajdonában lévő tartalom vonatkozásában.
 2. A Szolgáltató honlapjának tartalmát szerzői jog védi. Annak illetéktelen felhasználása, különösen egyéb elektronikus vagy nyomtatott kiadványba történő átmásolása a Szolgáltató előzetes hozzájárulása nélkül tilos. 
 3. A honlapon található, nem a Szolgáltató által közzétett adatokért, illetve információkért, valamint azok felhasználásából eredő esetleges károkért és hátrányokért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató honlapját meghivatkozó harmadik fél által felé a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal, különösen a honlap tartalmával, elérhetőségével, hibamentes működésével összefüggésben. A Szolgáltató indoklás nélkül követelheti a honlapjára mutató link eltávolítását, hacsak az ilyen igényt jogszabály nem zárja ki.
 4. A honlap használatakor a látogató elfogadja a jelen 12. pontban foglalt feltételeket. A felhasználási feltételekről való tájékozódás a honlap-látogató felelőssége és kötelezettsége. A használati feltételek nem ismerete nem mentesít senkit a felelősség alól, nem lehet semmilyen hivatkozás alapja, ha azokat megszegte és ebből kifolyólag a Szolgáltatónak kára, vagy hátránya keletkezik. 

13. Vegyes rendelkezések

 1. Jelen ÁSZF-re a magyar jog irányadó, és az itt nem, szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
 2. Jelen ÁSZF kizárólag írásban módosítható, egyéb formában történő módosítása érvénytelen. Ha a jogszabályok változásai szükségessé teszik jelen ÁSZF egyes előírásainak módosításait, a szerződő felek az ÁSZF megfelelő módosításáig megállapodnak az alkalmazandó feltételekben.
 3. Ha jelen ÁSZF vagy a Szerződés bármely előírása érvénytelennek bizonyulna, az nem befolyásolja az egyéb előírások érvényességét. A részben vagy egészben érvénytelen előírás az ahhoz legközelebb álló, és a szerződő felek szándékát a lehető legteljesebb módon figyelembe vevő előírással pótlandó. E szabály alkalmazandó a jelen ÁSZF-ben vagy a Szerződésben esetlegesen nem szabályozott tényállásokra is.
 4. A Szolgáltató kijelenti, hogy az ÁSZF nem tartalmaz olyan rendelkezést, amely lényegesen eltér a jogszabályoktól vagy a szokásos szerződési gyakorlattól.
 5. A szerződő felek a jelen szerződéses jogviszonyból közvetlenül vagy közvetetten eredő valamennyi jogvita esetére kikötik a Szolgáltató székhelye szerint illetékes, hatáskörrel rendelkező bíróságok kizárólagos illetékességét.
 6. Az ÁSZF pontjainak, alpontjainak, bekezdéseinek, számozása kizárólag az ÁSZF áttekinthetőségét szolgálja, és nem érinti az ÁSZF szerkezetét és értelmezését.
 7. Bármely félre történő hivatkozás az adott fél jogutódaira, törvényes képviselőjére és az általuk érvényesen engedményezett követelések jogosultjára is értendő.
 8. Az ÁSZF-ben az időtartam meghatározása úgy értendő, hogy kiszámításakor az időtartamba a kezdőnapot nem, de a zárónapot bele kell számítani.
 9. A Megrendelőben vagy egyéb a Szerződés részét képező dokumentumban nagy kezdőbetűvel használt kifejezések értelmezésére is az ÁSZF-ben foglaltak az irányadók.

Verzió: 2022.12.19.

Glorius élmények és akciós ajánlatok

Ajándékozzon élményt

Lepje meg szeretteit ajándékutalvánnyal!

Részletek