Grand Hotel Glorius Makó

Adatvédelmi tájékoztató

1. A megbízotti és vállalkozói jogviszonnyal összefüggő személyes adatainak kezeléséről szóló tájékoztatás

A Glorius Hotel Turisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6900 Makó, Csanád vezér tér 2.; cégjegyzékszám: 06-09-025519; adószám: 27067145-2-06; továbbiakban: „ Adatkezelő”), mint szolgáltató az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről („GDPR”) alapján az alábbiakban tájékoztatja megbízottai és vállalkozói („Partner”), akiknek a jelen tájékoztatóban foglalt személyes adatait kezeli, az adatkezelés körében követett elveiről és gyakorlatáról, így különösen az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az Adatkezelő által kezelt személyes adatok köréről, a személyes adatok kezelésével összefüggő tevékenységéről, valamint a Partnerek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. 

1.1.  Az Adatkezelő által K Partnerei személyes adatainak kezelésének gyakorlatát az alábbi táblázat foglalja össze:

Kezelt személyes adatok köre

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

 • Egyéni vállalkozó vagy természetes személy neve,
 • Székhely vagy lakcíme,
 • Adószám vagy adóazonosító jel,
 • Bankszámlaszám,
 • Postázási cím.

GDPR 6. Cikk (1) bekezdés b) pont alapján

A felek közötti szerződés alapján a szerződésben meghatározott tevékenység végzése érdekében, számviteli törvény szerinti bizonylat kiállítása és megőrzése.

A szerződés megszűnését követő általános elévülési idő 5 (öt) év (Ptk. 6:22. § (1) bekezdése).

A Számviteli tv. alapján a bizonylat kiállítása és megőrzése céljából kezelt adatok tekintetében az adatkezelés időtartama az szerződés megszűnését követő 8 (nyolc) év (Számviteli tv. 169. § (2) bekezdése).

Számviteli bizonylatok kezelése és megőrzése az adó megállapításához való jog elévüléséig, tehát az adott bizonylaton alapuló bevallás évének végétől számított 5 (öt) évig (Art. 47. § (1) bekezdése)

 • Egyéni vállalkozó vagy természetes személy neve;
 • E-mail címe.

GDPR 6. Cikk (1) bekezdés c) pont alapján;

GDPR 5. cikk (1) bekezdés a) pont alapján.

A hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően és az átlátható adatkezelési elv érvényesülése érdekében az Adatkezelő közzéteszi a mindenkor hatályos adatkezelési és adatvédelmi szabályzatában és tájékoztatóiban.

A szerződés megszűnését követő általános elévülési idő 5 (öt) év (Ptk. 6:22. § (1) bekezdése).

1.2. Az adatokhoz való hozzáférés

A Partner személyes adatainak kezelését az Adatkezelő végzi. 

1.3. Adatfeldolgozás

Az Adatkezelő a Partnerek személyes adatainak kezeléséhez az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

1.4. Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a Partner által neki átadott személyes adatok biztonságát az adatok tárolása, illetve azok őrzése során. Az adatbiztonsági intézkedések részletszabályait az Adatkezelő Adatkezelési és Adatbiztonsági Szabályzata tartalmazza.

1.5. Adatkezeléssel kapcsolatos jogok, jogérvényesítés
1.6. A Partner kérheti az Adatkezelőtől
 1. a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
 2. személyes adatainak helyesbítését, valamint
 3. személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy kezelésének korlátozását
1.7. Hozzáférés joga

A Partnere jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a Partner rendelkezésére bocsátja. A Partner által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha a Partner elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha a Partner másként kéri.

1.8. Helyesbítéshez való jog

A Partner jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

1.9. Törléshez való jog

A Partner jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy a Partnerre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. a Partner visszavonja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. a Partnerek a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy a Partnerek a GDPR 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
 4. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. a személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor (gyermek hozzájárulására vonatkozó feltételek).
1.10. Adatkezelés korlátozásához való jog

A Partner jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. a Partner vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és a Partner ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Partner igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. a Partner a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Partner jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Partner hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

1.11. Adathordozhatósághoz való jog

A Partner továbbá jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha: (i) az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és (ii) az adatkezelés automatizált módon történik.

1.12. Tiltakozáshoz való jog

A Partner jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Partner érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, a Partner jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha a Partner tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

1.13. A Partneri adatvédelmi joggyakorlás általános szabályai

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Partner kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Partnert. Ha a Partner elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha a Partner azt másként kéri.

Az Adatkezelő a Partner részére a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha a Partner kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

 1. észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
 2. megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, a Partner személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

1.14. Jogérvényesítési lehetőségek

A Partner adatvédelmi jogainak megsértése esetén az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék, a fővárosban a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per a Partner lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az Adatkezelő a Partner adatainak jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

A Partner a személyes adatai kezelésével kapcsolatos panasz esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat (dr. Péterfalvi Attila a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke, postai cím: 1363 Budapest, Pf.: 9., cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).

Glorius élmények és akciós ajánlatok

Ajándékozzon élményt

Lepje meg szeretteit ajándékutalvánnyal!

Részletek